Scurt istoric

Inaugurată la 1.IX.1966, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Rădăuţi aniversează, în cursul acestui an, 52 de ani de existenţă.

Având iniţial un număr de 8 clase în care au fost înscrişi 236 de elevi, resursele umane ale şcolii s-au amplificat treptat. Astfel, creşterea sensibilă a numărului de elevi (1978/1979 – 1206 elevi; 1994/1995 – 1747 elevi) a necesitat extinderea spaţiului iniţial de şcolarizare, baza materială a şcolii completându-se cu 4 săli de clasă şi 2 laboratoare (biologie și fizică-chimie) în 1972, alături de construirea unui corp de clădire destinată atelierului format din 4 săli de lucru (1978/1979).  Pe parcursul ultimului an şcolar menţionat, a fost inaugurată o modernă sală de sport. Condiţii optime de studiu au fost asigurate odată cu introducerea sistemului de încălzire centrală în sălile de clasă, ateliere şi sala de sport. În 1991 a fost demarată acţiunea de construire şi amenajare a altor 8 săli de clasă la care s-au adăugat 2 laboratoare. Pe parcursul anului şcolar 1994/1995, în cadrul şcolii au început să funcţioneze o bibliotecă şi un cabinet medical, iar din 1998/1999, posibilitatea unei instruiri ştiinţifice moderne a fost înlesnită de inaugurarea unui cabinet de informatică, utilat cu calculatoare performante, rod al colaborării fructuoase cu „Corpul Păcii” din S.U.A. şi a participării şcolii la Programul naţional P&G – 2002, efort finalizat cu un premiu constând în cinci calculatoare conectate la Internet. Ulterior, ca urmare a colaborării şcolii cu SIVECO România, baza materială a  cabinetului de informatică a fost completată cu alte 10 calculatoare. Totodată, în ultimii ani, modernizarea demersurilor didactice a fost favorizată de amenajarea de noi cabinete şi laboratoare care au fost dotate cu auxiliare şi materiale corespunzătoare prin implicarea directă a cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor. Participarea şcolii la proiectele de granturi şi continuarea parteneriatului cu ,,Corpul Păcii’’ S.U.A. s-au materializat prin proiectarea şi realizarea unui Centru de Documentare şi Informare (2005), respectiv a unui Cabinet de Consiliere Psihopedagogică (2008).

În acelaşi cadru, definit de eforturile cadrelor didactice, de susţinerile materiale ale părinţilor şi ale comunităţii locale, s-a înscris realizarea bustului, a unei fresce dedicate poetului naţional şi a unui Atelier de scriere ,,Mihai Eminescu” (an şcolar 2008-2009)

Un rol important în alimentarea pasiunii de cunoaştere a elevilor l-a deţinut biblioteca şcolii. Fondul de carte, în prezent, înregistrează 17.806 de volume, ca urmare a donaţiilor făcute de cadrele didactice, elevi şi comitetele de părinţi.

Fondurile alocate de la bugetul ministerului au permis intrarea şcolii într-un program de reabilitare (2006-2007), fiind realizate: faţada şcolii, stoleria interioară şi exterioară, şarpanta atelier, instalaţii termice şi sanitare.

Anul şcolar 2018-2019 a început cu un total de 48 cadre didactice, 5 cadre didactice auxiliare şi 5 personal nedidactic. Dascălii şcolii, învăţătorii şi profesorii s-au raportat permanent la standarde de performanţă superioare. Remarcăm dorinţa permanentă de perfecţionare şi de obţinere a gradelor didactice în scopul creşterii randamentului şi a performanţelor şcolare. Dacă în 1984, din totalul de 28 de cadre didactice, 3 aveau gradul I, astăzi, din cei 19  învăţători, 15 au obţinut gradul I, 3 gradul II şi 1 definitivat, iar din cei 29 de profesori, 18 deţin gradul I, 6 gradul II, 4 definitivatul iar 1 este debutant, colectivul profesoral coordonând astăzi peste 900 elevi, repartizaţi în 35 de clase. Dorinţa de perfecţionare a d-lor învăţătoare s-a concretizat prin completarea studiilor, 12 dintre acestea, fiind absolvente de studii universitare în domeniul ştiinţelor educaţiei. Evoluţia în timp a cadrelor didactice şi nedidactice, dovadă a talentului, energiei, competenţei şi vocaţiei profesionale s-a materializat prin obţinerea de gradaţii de merit (10 la învăţători, 10 la profesori şi 2 la personal auxiliar).

În cei 52 de ani de existenţă a instituţiei s-au succedat la conducerea acestei unităţi de învăţământ: Pintilie Ela (1966 – 1973), Dandea Areta (1973 – 1980), Sasu Gheorghe (1980 – 1989), Calancea Ileonora (1989 – 1995), Coroliuc loan Mircea (1995 – 2002), Lupoae Teodor (2003), Romaniuc Ilie (2003- 2017), Sascău Gabriela Cica (2017-2021), Coroamă Sorin Nicolae (2021).